ای پیج تو بهترین سر آغاز

بی "وی پی ان" فیس بوک کی کنم باز؟

ای پست تو مونس روانم

جز "لایک" تو نیست در توانم

هم پست های نانموده دانی

هم "کامنت" نا نوشته خوانی

از این انتظار رهاییم ده

با "لایک" خود آشناییی ام ده....!!